Base Powder Inhaltsstoffe

POLYMETHYL METHACRYLATE, POLYBUTYL METHACRYLATE

Inhalt

Nettofüllmenge 15g / 0,53oz